II NABÓR    DO   WYŻSZEGO   SEMINARIUM   DUCHOWNEGO

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej ogłasza II nabór na rok akademicki 2020/2021.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni najpóźniej do 1 października 2020 r. zgłosić się  na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w Rektoracie Seminarium następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
 2. własnoręcznie napisany życiorys;
 3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
 4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
 5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 6. skrócony odpis aktu urodzenia;
 7. metrykę chrztu i bierzmowania;
 8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
 9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym, po rozmowie kwalifikacyjnej w Rektoracie Seminarium, kandydaci są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie internetowej Uniwersytetu (irk.umk.pl) i stawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej Wydziału Teologicznego UMK, która odbędzie 5 października o godz. 9:00 w budynku Wydziału (Toruń, ul. Gagarina 37).

 

STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE

DO NAUCZANIA RELIGII

Studia Podyplomowe 2020/2021

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie

Wydział Teologiczny UMK

 1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:

 • pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii),
 • drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Studia prowadzone są w specjalności teologia praktyczna Kościoła.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych

Czas trwania : 6 semestrów – cykl pierwszy ad licentiam i 2 semestry – cykl drugi ad laurem

Kierownik studiów : ks. prof. dr hab. Janusz Szulist

Koszt studiów:

Słuchaczy, którzy rozpoczęli studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 i będą je kontynuować w roku akademickim 2020/2021 będą obowiązywały takie stawki jak dotychczas (600 zł semestr zimowy, 550 zł semestr letni), czyli zgodnie z Zarządzeniem Nr 112 Rektora UMK z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz za kursy dokształcające w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2017/2018. Słuchaczy, którzy rozpoczęli studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 (cykl 3-letni ad licentiam) i będą je kontynuować w roku akademickim 2020/2021, będą obowiązywały stawki jak dotychczas 800 zł za semestr zimowy i 750 zł za semestr letni (Zarządzenie Nr 83 Rektora UMK z dnia 18 maja 2018 r.). Słuchaczy, którzy rozpoczęli studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 i będą je kontynuować w roku akademickim 2020/2021 będą obowiązywały stawki zgodnie z Zarządzeniem Nr 102 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2019 r. (semestr zimowy ad licentiam 800 zł , semestr letni ad licentiam 800 zł)

 

Odpłatność w roku akademickim 2020/2021 dla kandydatów rozpoczynających I rok jest następująca (zgodnie z wydanym ostatnim Zarządzeniem Nr 102 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2019 r.):

Studia I stopnia – ad licentiam (I-VI semestr). Liczba godzin: 320. Liczba semestrów: 6

semestr zimowy (I)                                    800 zł

semestr letni (II)                                         800 zł

semestr zimowy (III)                                  800 zł

semestr letni (IV)                                        800 zł

semestr zimowy (V)                                   800 zł

semestr letni (VI)                                        800 zł

 

Studia II stopnia – ad lauream (I-II semestr). Liczba godzin: 80. Liczba semestrów: 2

semestr zimowy                                         1 200 zł

semestr letni                                               1 200 zł

Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe

 1. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci wydziałów teologicznych. Licencjat kościelny (kurs ad licentiam) dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii). Kurs ad lauream dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Warunki kwalifikacji:  na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia przewidywanej liczby miejsc – konkurs dyplomów.

Termin i miejsce składania dokumentów: do 14 września 2020 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

 • podanie do dziekana Wydziału Teologicznego
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich teologicznych (ad licentiam), odpis dyplomu licencjackiego (tzw. licencjat rzymski) (ad lauream)
 • w przypadku osób duchownych – zgoda kompetentnej władzy kościelnej (biskup, przełożony duchowny)
 • 1 zdjęcie

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 r. (zajęcia odbywają się w piątki)

 • Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4994; 611 4990
e-mail: teologia@umk.pl