Z dniem 6 czerwca 2020 r.  Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna odwołał dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r. Jednakże utrzymuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

I. Wskazania ogólne – na terenie diecezji obowiązują zalecenia szczegółowe, zawarte w następujących dokumentach:

 1. Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020
 2. Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020 r.
 3. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią z 19 marca 2020 r.
 4. Wskazania Prezydium Episkopatu dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z 21 marca 2020 r.
 5. Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
 6. Zalecenia Biskupa Pelplińskiego z 13 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami z dnia 29 maja 2020 r.
 7. Komunikat Biskupa Diecezjalnego, opublikowany dnia 13 marca 2020 r.; 15 kwietnia 2020 r. z wszelkimi późniejszymi zmianami i dodatkami oraz z dnia 29 maja br.
 8. „Pro memoria” Kurii Diecezjalnej z 20 marca 2020 r. wraz ze wszystkimi bieżącymi informacjami zależnymi od wytycznych państwowych

II.Uczestnictwo wiernych w kościele podczas sprawowania Mszy św. i innych nabożeństw (w tym także pogrzebów) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r.

1. Od niedzieli 31 maja br. został zdjęty limit wiernych uczestniczących w kościele w Mszy św. lub nabożeństwach, ale z zachowaniem wytycznych SANEPIDU i przepisów państwowych tj. z zachowaniem bezpiecznej odległości oraz zakrywanie nosa i twarzy – z wyjątkiem sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania (§ 18.1, p 8). W przestrzeni poza obiektami kultu liczba wiernych nie może przekraczać 150 osób.

2. W zgromadzeniach poza obiektami kultu nie może się znajdować więcej niż 150 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny.

3. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii – bez podawania ręki.

4. Informacja dla osób przyjmujących Komunię św. na rękę. Przepisy liturgiczne bardzo konkretnie mówią, że „każdy, kto przyjmowałby Najświętszą Hostię na dłoń, powinien pamiętać o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, nr 5 z dnia 9.03.2005r.)

III. Wyjaśnienie dotyczące uczestnictwa w Mszy św. i nabożeństwach za pośrednictwem mediów oraz przyjmowania Komunii duchowej

 1. Zachęca się wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu (radia, telewizji i internetu – patrz odpowiedni załącznik)
 2. Korzystających z udzielonej przez Biskupa Diecezjalnego dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. informuję, żeby nie byli tylko biernymi widzami czy słuchaczami, ale czynnie uczestniczącymi w uczcie Eucharystycznej. A to oznacza, iż osoby takie powinny wszystko wykonywać tak, jakby fizycznie byli obecni w kościele i łączyć się poprzez wspólny śpiew, modlitwy oraz postawy i gesty liturgiczne.
 3. Należy przyjąć do wiadomości, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale z 6.08.1983, nr 4).

IV. Sakrament pokuty i pojednania oraz sakrament chorych

1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej może być udzielone w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci lub gdy występuje poważna konieczność, za rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny. W powyższej sytuacji żaden kapłan nie ma prawa w sposób nieuprawniony stosować rozgrzeszenia ogólnego.

2. Okazja do spowiedzi św. w naszej parafii z zachowaniem wszelkich wskazań jest możliwa pół godziny przed Mszą św.

3. Regularne Iszo piątkowe odwiedziny chorych na czas wprowadzenia ograniczeń wynikających ze stanu epidemii są odwołane. W razie konieczności i niebezpieczeństwa śmierci lub na wyraźne pragnienie chorego sakrament chorych będzie udzielany po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

UWAGA!!! Ze względu na wprowadzony w Polsce przez MZ stan epidemii pilne sprawy biurowe proszę załatwiać wyłącznie drogą telefoniczną 58/687 74 09; 508 166 052 lub przez email: parafiarekownica@gmail.com