Celem Parafialnego Zespołu CARITAS (PZC) jest działalność charytatywna i humanitarna, edukacyjna, terapeutyczna, wychowawcza, sportowo-rekreacyjna dla realizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. PZC w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji. PZC koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

SKŁAD OSOBOWY PZC

Przewodniczący: Ks. Zbigniew Wysiecki

Prezes: Wioletta Wierzba

Skarbnik: Katarzyna Grota

Sekretarz: Krzysztof Wierzba

Członek: Henryka Hinc

Członek: Andżelika Skiba

Członek: Małgorzata Troka

Członek: Beata Werra

Wspierający: Jolanta Klawikowska

Wspierający: Lidia Reglińska