Sakrament Chrztu
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posiania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (KKK 1213)
Sakrament chrztu świętego jest udzielany w pierwszą niedzielę miesiąca oraz w Wigilię Paschalną (w wyjątkowo uzasadnionej konieczności także w innym terminie).
Do załatwienia formalności w biurze potrzebne są: akt urodzenia dziecka; dokument tożsamości rodziców; dane rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z parafii ich zamieszkania, że są ludźmi wierzącymi i praktykującymi katolikami mogącymi pełnić tę odpowiedzialną posługę.
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
* ukończyły 16 rok życia
* przyjęły sakrament bierzmowania
* są wierzące i praktykujące
* są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym
Chrzest należy zgłosić w biurze parafialnym co najmniej z 3 tygodniowym wyprzedzeniem mając przygotowane w/w dokumenty.

Sakrament Bierzmowania
Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. (KKK 1317)
Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych. (KKK 1319)
Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Diecezjalnego przygotowanie do sakramentu Bierzmowania odbywa się podczas katechez szkolnych i parafialnych /w zależności od wielkości parafii – w cyklu rocznym lub dwuletnim/ według wyznaczonego programu duszpasterskiego. Kandydaci (uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz starsi) są zobowiązani do regularnego uczestnictwa w katechezach; w niedzielnej i świątecznej Eucharystii; w spowiedzi i nabożeństwach pierwszopiątkowych; w nabożeństwach różańcowych, roratach, wielkopostnych, majowych i czerwcowych oraz innych okolicznościowych. Ponadto powinni uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez instytucje diecezjalne /spotkania młodych, pielgrzymki itd./, a także brać czynny udział w życiu parafii i pełnić posługę wolontariatu.
Po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej, rodzice (opiekunowie) pragnący bierzmowania dla swojego dziecka powinni zgłosić się do swojego proboszcza i zapisać to dziecko na katechezę parafialną.
Sakramentu Bierzmowania przygotowanym kandydatom udziela Ksiądz Biskup na początku szkoły średniej bądź branżowej.

Sakrament Eucharystii
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z cała wspólnotą w ofierze Pana. (KKK 1322)

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu Eucharystii (pierwszej Komunii św.) odbywa się podczas katechez szkolnych i parafialnych w łączności z katechezą okresową dla rodziców tych dzieci.
Pierwszej Komunii udziela się dzieciom w jedną z niedziel wielkanocnych.

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało przygotowane do sakramentu pokuty i Eucharystii na początku roku szkolnego klasy drugiej zapisują to dziecko na katechezę parafialną.

Sakrament Pokuty i Pojednania
Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. (KKK 1440)
Okazja do spowiedzi św. jest przed Mszą św., a szczególnie w pierwsze czwartki i pierwsze piątki miesiąca (godziny według bieżących ogłoszeń parafialnych)

Sakrament Namaszczenia Chorych
Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości. (KKK 1527)
Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w czasie rekolekcji parafialnych, z okazji dnia chorego, a także według indywidualnego wezwania.
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalna odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca lub w razie nagłej potrzeby według indywidualnego wezwania.

Sakrament Kapłaństwa
Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. (KKK 1536)

Sakrament Małżeństwa
Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KKK 1601)
Do zawarcia sakramentu małżeństwa wymagane są następujące dokumenty: metryka chrztu (z ważnością 6 m-cy); dokument tożsamości; zaświadczenie o bierzmowaniu i studium przedmałżeńskim, zaświadczenie o odbytych naukach dla narzeczonych. W zależności od wyboru – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia Związku Konkordatowego lub Akt Ślubu Cywilnego. Wdowcy przedstawiają dodatkowo Akt Zgonu współmałżonka.
Narzeczeni planując zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, załatwianie formalności powinni zacząć od biura parafialnego parafii zamieszkania narzeczonej/narzeczonego (minimum rok przed planowaną datą ślubu), a także w stosownym czasie uczestniczyć w naukach dla narzeczonych organizowanych przed duszpasterstwo rodzin oraz w poradnictwie rodzinnym.
* Parafialne Poradnictwo Rodzinne – posługę tę obecnie pełnią: p. Elżbieta Myszka z Kościerzyny oraz p. Justyna i Artur Łąccy z Wlk. Klincza