Serdeczna i gorąca prośba do osób odwiedzających groby swoich bliskich zmarłych na naszych cmentarzach – ograniczmy noszenie zniczy i kwiatów, które w szybkim czasie stają się śmieciami do wyrzucenia. To niestety powoduje dodatkowy wywóz śmieci cmentarnych, za które parafia ponosi stosunkowo wysokie koszty opłat. Kwiaty i znicze są jakąś oznaką naszej życzliwości i wdzięcznej pamięci o naszych bliskich zmarłych, jednakże pamiętajmy, że oni do zbawienia potrzebują naszej żywej, płynącej z serca modlitwy – ofiarowanej Mszy św., a nie tego co więdnie, niszczeje i nadaje się do wyrzucenia. Bardzo proszę o wyrozumiałość w tej kwestii i w miarę możliwości te śmieci po wypalonych zniczach oraz po wieńcach i kwiatach zabierzmy ze sobą do swoich pojemników domowych.

Regulamin cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej

św. Michała Archanioła w Rekownicy

Cmentarz katolicki, podobnie jak świątynia, jest miejscem świętym, przeznaczonym wyłącznie do chowania zmarłych i odprawiania nabożeństw żałobnych. Jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK Kan. 1240 – 1243); Ustawy z dnia 31.01.1959 oraz Ustawy z dnia  17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) stanowi się, co następuje.

§ 1

 1. Katolicki Cmentarz Grzebalny w Rekownicy i w Lubaniu, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Rekownicy, zwanej dalej Parafią.
 2. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz tej Parafii.
 3. Czynności wykonywania prac grzebalnych i porządkowych na Cmentarzu Proboszcz powierza grabarzowi z zachowaniem uprawnień Proboszcza jako Zarządcy.
 4. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej, która jest czynna w poniedziałki i czwartki przez pół godziny od zakończenia ostatniej Mszy św.

§ 2

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 700 do godziny 2000, w pozostałych miesiącach od godziny 800 do zmroku.
 2. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
 3. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 4. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7.12.2001 r. § 6 pkt 1).

§ 3

 1. Na Cmentarzu obowiązują opłaty za:
 2. użytkowanie miejsca czyli tzw. pokładne oraz jego przedłużenie po 20 latach
 3. przydzielenie i rezerwacja miejsca pod grób tzw. placowe
 4. zmianę dysponenta grobu
 5. ustawienie nagrobka w wysokości 9% na rzecz Parafii i 1% na rzecz Kurii Diecezjalnej (liczone od sumy rachunku zakładu kamieniarskiego)
 6. prace kamieniarskie i inne budowlane
 7. wodę i wywóz śmieci
 8. Na Cmentarzu parafialnym pobiera się opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie, tj. 30 zł na rok za miejsce placowe i pokładne. Inne w zależności od wykonywanych czynności. Wysokość opłat może ulec zmianie po ponownej uchwale i wniesieniu Aneksu do niniejszego Regulaminu przez Radę Ekonomiczną Parafii.
 9. Wszelkie złożone ofiary za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentarnego należą w całości do Parafii i pozostają do dyspozycji Proboszcza.
 10. Wszelkie ofiary cmentarne wymagają stosownego potwierdzenia pisemnego opatrzonego pieczęcią Parafii.
 11. Przez złożenie ofiary za przydzielenie miejsca, tzw. placowe, nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.
 12. Ofiarę za przydzielenie miejsca (placowe) składa się jednorazowo na 20 lat
 13. Ofiarę za użytkowanie miejsca (pokładne) składa się okresowo, co 20 lat
 14. Potwierdzenie złożenia ofiar należy przechowywać bezterminowo celem udokumentowania prawa do dysponowania miejscem i/lub w przypadku korzystania z miejsca i/lub grobu w przyszłości
 15. Złożone ofiary nie podlegają zwrotowi
 16. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń
 17. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent
 18. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie ofiary, Zarządca Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu
 19. Osobie, która pomimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej ofiary, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym porządku
 20. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarządca Cmentarza
 21. Po wygaśnięciu ofiary za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia ofiary 20-letniej
 22. Przedłużenie prawa do dysponowania na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary 20-letniej
 23. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku
 24. W przypadku nie wniesienia ofiary w terminie, za zgodą Zarządcy Cmentarza, możliwe jest przywrócenie praw do grobu
 25. Po wygaśnięciu ofiary 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia dzierżawy, przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania
 26. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec
 27. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół
 28. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione
 29. Groby zabytkowe oraz uznane za groby o wartości historycznej nie będą likwidowane

§ 4

 1. Na Cmentarzu zabrania się:
 2. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
 3. zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone z zachowaniem właściwej segregacji zgodnie z obowiązują ustawą. (Dz.U.2017 poz. 19)
 4. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych
 5. ustawiania ławek, płotów itp., utrudniających komunikację i ruch pieszych
 6. utwardzania gruntu wokoło grobów w sposób uniemożliwiający lub utrudniający spływ wód opadowych
 7. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu
 8. w przypadku naruszenia postanowień zawartych w pkt. 1 i ust. d i e zarządca cmentarza podejmuje niezwłoczne działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego oraz utrzymania ładu i porządku na cmentarzu. Zdemontowane w wyniku powyższej interwencji elementy (takie jak np. ławki, kostki brukowe, płyty chodnikowe, itp.) dysponenci grobów mogą odebrać z cmentarza przez okres 6 miesięcy od dnia demontażu. Po tym okresie przedmioty nieodebrane uważać się będzie za porzucone w zamiarze wyzbycia się własności
 9. Z czynności związanych z demontażem, o którym mowa w ust. 3 sporządza się protokół
 10. przemieszczania nagrobków
 11. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia
 12. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców/opiekunów
 13. prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca
 14. prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych
 15. sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia
 16. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Zarządcy Cmentarza (zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych, interwencyjnych i obsługi pogrzebu)
 17. wjazdu rowerami (dopuszcza się przejście piesze z rowerem)
 18. wprowadzania zwierząt
 19. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających, przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających

§ 5

 1. Wszelkie prace budowlane/kamieniarskie mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy i za wyłączną zgodą Administratora cmentarza.
 2. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 3. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych oraz przy likwidacji grobu muszą być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.
 4. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.
 5. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i odbywać się wyłącznie od godziny 800 do 1600 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 6. Zarządca cmentarza (także w jego imieniu grabarz) ma prawo kontroli pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.
 7. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada Administrator cmentarza.
 8. Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu, budowa grobowca (pieczary), budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, posadowienie ławki,  posadzenie drzew i krzewów wymagane jest uzyskanie zgody Zarządcy Cmentarza.
 9. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
 10. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.

§ 6

 1. Dysponentem nowego grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. placowe i pokładne.
 2. Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. pokładne.
 3. Do dysponowania wolnym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego Dysponenta  według podanej kolejności:
 4. pozostały małżonek/ka/
 5. krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./
 6. krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./
 7. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
 8. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia
 9. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
 10. Posiadanie prawa o którym umowa w ust. 1, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
 11. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej powyżej.
 12. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 13. W przypadku śmierci dysponenta grobu decyzję podejmuje osoba wymieniona w pkt. 3 z uwzględnieniem reguł zawartych w ust. a, b, c, d i e.
 14. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą Cmentarza.
 15. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje Zarządca Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
 16. Wniesienie ofiary 20-letniej za grób przez osobę niewymienioną w §6, pkt. 3, nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej, przez tę osobę wskazaną.
 17. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 18. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu, Zarządca Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

§ 7

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 2. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej
 3. na zarządzenie Prokuratury lub Sądu
 4. na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego
 5. Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty za dzierżawę

§ 8

 1. Grobowiec na pustym placu powinien być wybudowany w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przedłużeniu się tego terminu miejsce może przejść do ponownej dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłat wniesionych za to miejsce.

§ 9

 1. Załatwianie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze parafialnym w dniach i godzinach urzędowania.
 2. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim: karty zgonu oraz ”odpisu skróconego aktu zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego lub w wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania. Dokumenty wystawione w języku innego kraju winny być przedłożone i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 3. W przypadku zgłoszenia pochówku zwłok Zarządca Cmentarza może żądać od osoby upoważnionej do pochowania zwłok udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa poprzez przedłożenie do wglądu odpisu aktu stanu cywilnego, dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.
 4. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.
 5. Zgodnie z art. 18 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, naruszenie przez korzystających z cmentarza i wykonawców robót zakazów i nakazów zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących cmentarzy podlega karze aresztu lub grzywny.

§ 10

 1. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody. Woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.
 2. Na cmentarzu są ustawione pojemniki na śmieci oraz kompostownik na tzw. BIO.

§ 11

 1. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza w Biurze Parafialnym.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 3. W wypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Zarządcy Cmentarza Parafialnego w Rekownicy i w Lubaniu służą uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 12

 1. Regulamin publikuje się na stronie internetowej Parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej.
 2. Skrót niniejszego regulaminu jest umieszczony przy bramie wjazdowej/wejściowej na Cmentarz grzebalny.

 

Regulamin niniejszy został dnia 24 października 2018 r. jednogłośnie zatwierdzony i podpisany przez Radę Ekonomiczną i Duszpasterską Parafii oraz Księdza Proboszcza Parafii

 

Inne sprawy administracyjne
     Chcąc postawić pomnik na mogile zmarłych należy minimum na tydzień wcześniej dostarczyć do biura parafialnego oryginalny rachunek wraz ze szkicem pomnika z zakładu kamieniarskiego. Załatwić wszelkie formalności i uzyskać zgodę oraz przepustkę wjazdu samochodem na cmentarz celem wykonania prac kamieniarskich. Wszelkie inne sprawy zgodnie z obowiązującym regulaminem cmentarnym należy wcześniej uzgodnić z Zarządcą Cmentarza. Należy także pamiętać o realizacji zobowiązań związanych z rezerwacją miejsc grzebalnych na cmentarzu parafialnym.